Rozpoczęły się konsultacje społeczne opracowanych projektów Planów Zadań Ochronnych

W dniu 13 listopada br. zakończono prace nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ostoja Narwiańska PLH200024, Bagno Wizna PLB200005, Dolina Górnego Nurca PLB200004, Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021, Pojezierze Sejneńskie PLH200007 i Dolina Górnej Rospudy PLH200022 oraz rozpoczęto konsultacje społeczne opracowanych projektów Planów.

Z opracowaną dokumentacją można zapoznać się poniżej:

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów Planów w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do 04 grudnia 2012r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Białystok, lub na nr fax. (85) 7406982, lub na adres email: biuro.bialystok@rdos.gov.pl, lub za pośrednictwem platformy informacyjno-komunikacyjnej (PIK).