Ostatnie spotkanie dotyczące opracowania PZO dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór

W dniu 5 listopada 2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Łomża z inicjatywy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku odbyło się trzecie i ostatnie spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór.

W spotkaniu udział wzięło około 35 osób reprezentujących różne instytucje i podmioty, min: Nadleśnictwo Łomża, RDLP w Białymstoku, Urząd Gminy Szumowo, Urząd Gminy Zambrów, Starostwo Powiatowe w Zambrowie, PZŁ Zarząd Okręgowy w Łomży, Podlaska Izba Rolnicza, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Agencja Nieruchomości Rolnych Filia w Suwałkach, RZGW Warszawa, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szumowskiej, jak również przedstawiciele Wykonawcy projektu Planu (Instytut Ochrony Środowiska) oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze. Zaprezentowane zostały również wskazania do dokumentów planistycznych, a także omówiono potrzeby weryfikacji SDF obszaru Czerwony Bór i jego granic.

Plan Zadań Ochronnych Obszaru Natura 2000 PLH200018