Rozpoczęły się konsultacje projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór

Uprzejmie informujemy, iż zakończyły się już prace nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018. W dniu 4 grudnia 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne opracowanego projektu Planu, które potrwają do 25 grudnia 2013 r.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można będzie zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, pokój nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, na platformie informacyjno-komunikacyjnej (PIK), a także na podstronie projektu PZO Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu Planu w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do 25 grudnia 2013 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Białystok, lub na nr fax. (85) 7406982, lub na adres email biuro.bialystok@rdos.gov.pl , lub za pośrednictwem platformy PIK.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór oraz do zgłaszania uwag i wniosków.