Ostoja Augustowska – drugie spotkanie dyskusyjne

W dniu 5 listopada br. w siedzibie Nadleśnictwa Płaska odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja dotycząca stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska. Następnie omówione zostały zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem. W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały cele działań ochronnych i zarys działań ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony w obszarze. Na zakończenie spotkania przedstawiono harmonogram dalszych prac nad projektem Planu.

Spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Płaska było drugim z cyklu czterech spotkań dyskusyjnych zaplanowanych w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska. Kolejne trzecie spotkanie zaplanowane jest na 10 grudnia b.r. w siedzibie Nadleśnictwa Pomorze. Informacje o dacie i miejscu czwartego ostatniego spotkania zostaną podane w terminie późniejszym na naszej stronie internetowej.

Prezentacje ze spotkania: