Ostoja Augustowska – trzecie spotkanie dyskusyjne

W dniu 10 grudnia br. w siedzibie Nadleśnictwa Pomorze odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjno – informacyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały zagrożenia oraz cele działań ochronnych w odniesieniu do gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze. Przedstawione zostały także przykładowe zapisy dotyczące działań ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony w obszarze. Na zakończenie spotkania przedstawiono harmonogram dalszych prac nad projektem Planu.

Spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Pomorze było trzecim z cyklu czterech spotkań dyskusyjnych zaplanowanych w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska. Ostatnie czwarte spotkanie zaplanowane zostało na początek lutego 2013 roku. Dokładne informacje o dacie i miejscu czwartego ostatniego spotkania zostaną podane w terminie późniejszym.

Prezentacje ze spotkania: