Kolejny plan zadań ochronnych dla Natury 2000 na Podlasiu

W dniu 22 sierpnia 2013r. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku został ustanowiony plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego.

26 sierpnia b.r. dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013r, poz. 3243). Link.

Obszar Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego obejmuje powierzchnię 117,1 ha na terenie dwóch gmin: Mielnik i Siemiatycze. Obszar ten jest miejscem lokalizacji 15 schronów fragment tzw. linii Mołotowa. Są one miejscem zimowania jednej z największych kolonii nietoperza mopka Barbastella barbastellus, ze względu na występowanie, którego został utworzony ten obszar Natura 2000. Specyfiką tego obszaru jest fakt, że przedmiotem ochrony jest gatunek nietoperza w okresie hibernacji. Dlatego tak ważnym elementem ochrony tego obszaru są schronienia zimowe mopka, czyli rozrzucone w pewnej odległości od siebie bunkry. Dlatego też duża część celów i działań planu jest związana z zachowaniem we właściwym stanie tych obiektów, jako kluczowego miejsca dla przetrwania mopka na tym terenie.

Ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 może powodować różne skutki prawne:

  1. ułatwione jest kwalifikowanie (screening) przedsięwzięć pod kątem możliwości wywierania negatywnego wpływu na obszar – z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie ujęte w planie jako zagrożenia należy traktować jako mogące negatywnie wpływać na obszar;
  2. cele planu zadań ochronnych są punktem odniesienia dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 oraz punktem odniesienia dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów;
  3. możliwe jest zastosowanie w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.