Pierwsze spotkanie dotyczące opracowania PZO dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór

17 września br. w siedzibie Nadleśnictwa Łomża z inicjatywy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór.

W spotkaniu udział wzięło około 35 osób reprezentujących różne instytucje i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub których zapisy planu mogą bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć.

Głównym celem spotkania, oprócz prezentacji walorów przyrodniczych przedmiotowego obszaru oraz zdefiniowania zakresu prac i celów do osiągnięcia w trakcie procesu planowania ochrony, było utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, w skład którego weszli wszyscy zainteresowani uczestnicy spotkania.  Członkowie zespołu będą pracować nad projektem Planu w ciągu kolejnych spotkań dyskusyjnych, których celem będzie wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000 – uwzględniającej zarówno obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną wiedzę na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z obszaru.

Opracowanie projektu planu zadań ochronnych związane jest z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. ,,Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”, działanie 5.3 „Opracowanie planów ochrony” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą projektu planu jest Instytut Ochrony Środowiska.

Informacje o datach, miejscu oraz programie następnych spotkań zostaną podane w terminie późniejszym.

Prezentacja ze spotkania: