Rozpoczęto opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla Puszczy Knyszyńskiej

W dniu 11 kwietnia 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku przystąpił do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 2 obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim: Puszcza Knyszyńska (PLB200003) i Ostoja Knyszyńska (PLH200006).

Prace polegać będą na sporządzeniu planu zadań ochronnych dla każdego z wyżej wymienionych obszarów. Podstawowym celem opracowania projektów Planów jest stworzenie podstaw skutecznej ochrony gatunków i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych, stanowiących przedmioty ochrony w przedmiotowych obszarach Natura 2000.

Sporządzenie projektów planów zadań ochronnych będzie polegało na ocenie stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikacji zagrożeń przedmiotów ochrony oraz zaplanowaniu konkretnych działań ochronnych. Proces ten wymaga przedyskutowania i uzgodnienia wielu szczegółów z różnymi podmiotami prowadzącymi działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. W tym celu zorganizowany zostanie  cykl spotkań dyskusyjnych z różnymi grupami interesariuszy.

Wskazane obszary w całości położone są na terenie województwa podlaskiego i obejmują swoim zasięgiem powiat białostocki (gminy: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów) oraz powiat moniecki (gminy: Jasionówka, Knyszyn, Krypno) powiat sokólski (gminy: Krynki, Korycin, Sokółka, Szudziałowo, Sidra, Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Janów).

Z niezbędną dokumentacją można będzie zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, pokój nr 8, w godzinach 8.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, a także na platformie informacyjno-komunikacyjnej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów Planów w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do 1 sierpnia 2013 r. w siedzibie RDOŚ w Białymstoku lub na adres e-mail. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Opracowanie planów dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w związku z realizacją projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.