Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Planu Zadań Ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Augustowska

W dniu 9 kwietnia br. zakończono prace nad projektem planu zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Augustowska oraz rozpoczęto konsultacje społeczne opracowanego projektu planu.

Z opracowaną dokumentacją można zapoznać się poniżej:

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu Planów w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do o 30 kwietnia 2013 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Białystok, lub na nr fax. (85) 7406982, lub na adres email: biuro.bialystok@rdos.gov.pl, lub za pośrednictwem platformy informacyjno-komunikacyjnej (PIK).