O projekcie

Opis wydawnictwa

Książka "Dlaczego w trawie piszczy? Gawędy Simony Kossak" to zbiór 80 najpiękniejszych opowieści o przyrodzie, które profesor Simona Kossak nagrywała dla Radia Białystok w latach 2001-2006. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wystąpiła z projektem spisania ich i wydania w formie 340-stronnicowego albumu z fotografiami m. in. Wiktora Wołkowa i Grzegorza Błachowskiego. Album powstał w nakładzie 3 tys. egzemplarzy. Do każdej książki jest dołączony komplet złożony z czterech płyt: wiosna, lato, jesień, zima, które wydało Polskie Radio Białystok. Obie rzeczy udało się wydać dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Odbiorcy wydawnictwa

Głównymi adresatami projektu byli uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich województwa podlaskiego. Biorąc pod uwagę wszystkie 820 szkoły: podstawowe, gimnazja, licea i technika daje to liczbę 161.664 uczniów. Publikacja trafiła również do Książnicy Podlaskiej w Białymstoku i jej 5 filii w całym województwie, co według danych Książnicy Podlaskiej daje dodatkowo 44 tys. czytelników. Książnica Podlaska przekazała publikację nie tylko bibliotekom w regionie, a także do bibliotek na Białorusi i Litwie. Wydawnictwo trafiło też do samorządów, szkół wyższych, instytucji związanych z ochroną środowiska, organizacji ekologicznych zajmujących się edukacją przyrodniczą, przewodników turystycznych oraz słuchaczy Radia Białystok i bardzo wielu osób prywatnych, które zwróciły się do nas z prośbą o udostępnienie wydawnictwa. Publikacja stała się cenioną nagrodą w konkursach m.in. : ekologicznym organizowanym przez Urząd Marszałkowski, turystycznym (ZHP), strzeleckim (UKS Kaliber), czytelniczym (Gazeta Wyborcza w Białymstoku), przyrodniczym (Biebrzański Park Narodowy) .

Cel

Gawędy Simony Kossak popularyzujące wiedzę przyrodniczą zawsze miały stałych i wiernych słuchaczy. Spisanie ich po raz pierwszy i wydanie w formie książkowej z spowodowało, iż dotarliśmy z jej opowieściami do większej liczby czytelników. Dołączenie do wydania książkowego płyt CD z oryginalnymi gawędami opowiadanymi przez Panią Profesor podniosło atrakcyjność wydawnictwa. Album z gawędami Simony Kossak doprowadził do spopularyzowania podlaskiej fauny i flory, pogłębił wiedzę czytelników o życiu ptaków, owadów, ssaków, ukazał przyrodnicze bogactwo naszego regionu.

Termin wydania książki z gawędami Simony Kossak zbiega się z pierwszą rocznicą powstania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Naszym zdaniem jest ona świetną promocją piękna i przyrodniczego bogactwa naszego regionu, która zwiększy zainteresowanie mieszkańców województwa i turystów do obcowania z naturą i będzie żywym pomnikiem wyjątkowej osobowości, jaką była profesor Simona Kossak. Publikacja ta jest jednocześnie najlepszym dowodem, że nie ograniczamy swoich działań do fizycznej ochrony cennych przyrodniczo obszarów – a staramy się robić więcej: utrwalać pamięć o nich poprzez słowo pisane. Publikacja skierowana była przede wszystkim do uczniów, bo umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy „zaszczepiać” od najmłodszych lat. Dzięki gawędom Simony Kossak - wybitnego naukowca i bezkompromisowego obrońcy przyrody - przyroda stanie się im bliższa, przekonają się o konieczności jej ochrony, a dzięki jej lepszemu poznaniu - będą ją szanowały i doceniały.

Realizator projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku została utworzona na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (Dz. U. Nr 202 poz. 1251). RDOŚ w Białymstoku przejęła zadania Oddziału Ochrony Przyrody Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt. 3 ustawy o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) jednym z zadań RDOŚ w Białymstoku jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody.