Warunki korzystania z serwisu

Korzystanie z serwisu „Otwarty Katalog Danych” prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku (dalej: RDOŚ w Białymstoku) podlega przepisom o ponownym wykorzystaniu informacji wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 ze zm.)

Powtórne wykorzystywanie informacji udostępnionych przez RDOŚ w Białymstoku w ramach serwisu „Otwarty Katalog Danych” (http://www.bialystok.rdos.gov.pl/opendata/) jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie.

Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje udostępnione przez RDOŚ w Białymstoku w ramach serwisu „Otwarty Katalog Danych jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).

Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania zobowiązany jest do wskazania tego faktu, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.

RDOŚ w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty powtórnie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.