O serwisie

Głównym celem strategii Unii Europejskiej 2020 jest skierowanie Europy na ścieżkę wysokiego i trwałego wzrostu gospodarczego. W tym celu Europa będzie musiała wzmocnić swój potencjał innowacyjny i wykorzystywać swoje zasoby w najlepszy możliwy sposób.

Jednym z tych zasobów są dane publiczne – wszystkie informacje, które organy publiczne w Unii Europejskiej wytwarzają, gromadzą lub za które płacą. Przykładami tych danych są informacje geograficzne, statystyki, dane pogodowe, dane pochodzące z projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych oraz zdigitalizowane książki w bibliotekach. Informacje te mają znaczny – obecnie niewykorzystany – potencjał pod względem możliwości ich ponownego wykorzystania w nowych produktach i usługach oraz zapewnienia wzrostu wydajności funkcjonowania administracji.

Także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, jako jednostka administracji rządowej odpowiedzialna za wiele aspektów ochrony środowiska na terenie województwa podlaskiego, w trakcie pracy codziennie wytwarza, porządkuje oraz udostępnia wiele rodzajów danych (liczbowych, przestrzennych i innych). Katalog Otwarty Danych jest miejscem, w którym zbierane są i porządkowane zasoby, które mogą być przydatne do innych zastosowań, niż te do których zostały stworzone w RDOŚ.

Prowadzenie katalogu jest elementem ogólnoświatowej inicjatywy, której głównym celem jest uczynienie informacji publicznych bardziej dostępnymi dla obywateli.