Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Czynna ochrona rezerwatu przyrody „Jezioro Wiejki”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku otrzymała dofinansowanie ponad 7 tys. złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania pn. Czynna ochrona rezerwatu przyrody „Jezioro Wiejki”. Zadania będzie polegało na usunięciu blisko 150 drzew: olszy czarnej i brzozy omszonej oraz krzewów wierzb (szarej i uszatej) z obszaru ponad 11 ha.

Głównym zagrożeniem rezerwatu „Jezioro Wiejki”, który jest położony na pograniczu gmin Gródek i Michałowo jest osuszanie torfowiska. Prowadzone prace melioracyjne w okresie powojennym, a następnie w latach 80-tych poważnie naruszyły stosunki wodne na tym terenie. W efekcie - poziom wód gruntowych znacznie się obniżył, co powoduje zagrożenie dla rzadkich i chronionych gatunków roślin, m.in. brzozy niskiej, storczyka krwistego, storczyka plamistego, rosiczki okrągłolistnej.

Najważniejszym zadaniem w chwili obecnej jest więc powstrzymanie odpływu wody z rezerwatu i właśnie temu ma służyć usunięcie drzew i krzewów z brzegów i sąsiedztwa jeziora.

Dnia 2 grudnia 2009 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku podpisała stosowną umowę z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. W wyniku realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zostanie: powstrzymana sukcesja roślinności na terenie rezerwatu przyrody chroniącego Jezioro Wiejki, nastąpi powstrzymanie procesów degradacyjnych jeziora Wiejki; zachowane, odtworzone cenne przyrodniczo ekosystemy torfowisk otwartych; zachowane, odtworzone siedliska rzadkich i cennych gatunków roślin i zwierząt; powstrzymany proces odpływu wód z terenu rezerwatu.

Zgodnie z założeniem zadań ochronnych rezerwatu przyrody „Jezioro Wiejki”, zabieg ten powinien być wykonany raz na trzy lata, w tzw. cyklu trzyletnim, co roku inna powierzchnia. Zabiegi usuwania drzew i krzewów pomimo, że ingerują w naturalne procesy przyrodnicze, są podejmowane wyłącznie dla osiągnięcia konkretnych celów ochronnych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.