Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Ochrona obszarów przyrodniczo cennych na terenie województwa podlaskiego

Efekt rzeczowy realizacji zadania pod nazwą: Ochrona obszarów przyrodniczo cennych na terenie województwa podlaskiego finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku został osiągnięty w grudniu 2008 roku. Efektem rzeczowym realizacji wyżej wymienionego zadania był zakup samochodu terenowego Suzuki Jimny.

Zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. Nr. 92, poz. 880 z póź. zm.) „Nadzór nad obszarem Natura 2000 lub proponowanym obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty (...) sprawuje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowisk”.

Realizacja projektu „Ochrona obszarów przyrodniczo cennych na terenie województwa podlaskiego” związana było z ochroną i zarządzaniem obszarami Natura 2000 i innymi obszarami przyrodniczo cennymi objętymi formami przyrody na zasadach i w zakresie określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody nałożonymi na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku. Efektem rzeczowym realizacji zadania był zakup samochodu terenowego.

Zakup samochodu terenowego i jego późniejsze wykorzystanie w celu ochrony obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody na terenie województwa Podlaskiego było niezbędne do prawidłowej oceny działań podejmowanych na tych obszarach. Zakupiony sprzęt umożliwił przeprowadzania wizji terenowych w celu prawidłowej ochrony planowanych do realizacji działań na obszarach prawnie chronionych.

Aby podejmowane działania i wydawane decyzje administracyjne były wydawane z poszanowaniem przedmiotu i celu ochrony na obszarach przyrodniczo cennych, nie mogą one być wydawane „za biurka” niezbędne jest przeprowadzanie częstych wizji terenowych.

Dzięki zakupionemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku samochodowi terenowemu pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadzali i uczestniczyli w wizjach w terenie zawsze wtedy gdy po analizie zgromadzonego materiału nie byli w stanie bez przeprowadzenia lustracji terenowej podjąć decyzji.

Zakup samochodu terenowego ułatwił pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach i szkoleniach związanych z zagadnieniami dotyczącymi obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody. Zdobyta wiedza pozwoliła na pełniejsze sprawowanie kontroli nad tymi obszarami, a także przekazanie zdobytej wiedzy szerokiemu gronu zainteresowanych w terenie.

Dzięki posiadanemu samochodowi terenowemu pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku byli obecni w wielu miejscach, do których nie mieli by możliwości dotarcia bez tego zakupu.

Samochód terenowy jest wykorzystywany nie tylko w sprawach postępowań administracyjnych wszczynanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku „na wniosek” zainteresowanej strony. Pracownicy RDOŚ w Białymstoku są często w terenie w związku z nadzorem nad obszarami chronionymi na terenie województwa podlaskiego np. uczestniczą w pracach nad dostosowaniem planów rezerwatów przyrody do planów dla obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jako służba ochrony przyrody została powołana w celu ochrony przyrody i prowadzenia działań tak aby ingerencja w środowisko przyrodnicze była jak najmniejsza, dzięki realizacji projektu pod nazwą: „Ochrona obszarów przyrodniczo cennych na terenie województwa podlaskiego”, zadanie to jest rzetelnie realizowane przez pracowników RDOŚ w Białymstoku.

Prawidłowe wykonanie powierzonych służbom ochrony przyrody zadań niewątpliwie prowadzi do poprawy stany środowiska naturalnego na terenie naszego województwa.

Przeprowadzane wizje terenowe umożliwiają bieżącą kontrolę i ochronę obszarów sieci Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody.

Obecność w terenie pracowników zajmujących się ochroną przyrody jest jednym z najważniejszych elementów procesu podejmowania działań dotyczących ochrony przyrody.

Na podstawie dostarczonej przez wnioskodawców dokumentacji w procesie wydawania decyzji administracyjnej niejednokrotnie zdarza się, iż dokumentacja taka jest nie wystarczająca. Nieodzowne staje się zbadanie sprawy na miejscu w terenie. Obecność w terenie sprawia, iż pracownik służb ochrony przyrody jest w stanie podjąć decyzję jak najlepiej służącą ochronie przyrody.

Dzięki realizacji zadania „Ochrona obszarów przyrodniczo cennych na terenie województwa podlaskiego”, zwiększyła się intensywność udziału służb ochrony przyrody na spotkaniach dotyczących obszarów Natura 2000, w trakcie których możliwe jest przekazanie informacji na temat obszarów naturowych mieszkańcom, którzy przeważnie nie posiadają wystarczającej wiedzy o sieci Natura 2000 i nie postrzegają jej poprawnie. Przekazywane informacje przyczyniają się do podnoszenia wiedzy ekologicznej społeczeństwa oraz uświadomienie, że sieć Natura 2000 to nic złego.

Dzięki wykorzystaniu zakupionego w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Ochrona obszarów przyrodniczo cennych na terenie województwa podlaskiego” nadzór nad obszarami objętymi ochroną na terenie województwa podlaskiego jest prowadzony w należyty sposób.