Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Edukacja ekologiczna przedstawicieli samorządów województwa podlaskiego oraz społeczności lokalnej

Zadanie pod nazwą Edukacja ekologiczna przedstawicieli samorządów województwa podlaskiego oraz społeczności lokalnej finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku było realizowane od grudnia 2008 roku do kwietnia 2009 roku.

W związku ze zmianami przepisów związanych z ochroną środowiska i reformą służb ochrony przyrody, które miały miejsce w czwartym kwartale 2008 roku, przedstawiciele samorządów nie posiadali wystarczającej wiedzy na temat obowiązujących uwarunkowań prawnych w tym zakresie.

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zmieniła nie tylko sposób postępowania w sprawach związanych z ocenami oddziaływania na środowisko ale także dokonała reformy służb ochrony przyrody a co za tym idzie zmiany w kompetencjach poszczególnych organów związanych z zarządzaniem środowiskiem.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba przeprowadzenia szkoleń dla przedstawicieli samorządów mających na celu zaznajomienie ich z nowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i zmianami związanymi z reformą służb ochrony przyrody.

W ramach realizacji zadania pod nazwą: Edukacja ekologiczna przedstawicieli samorządów województwa podlaskiego oraz społeczności lokalnej został przeprowadzony cykl szkoleń, których zakres obejmował:

I. Zmiany przepisów w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

II. Procedura ocen oddziaływania na środowisko według ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 1. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.
 2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach:
  • postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – tzw. ponowna ocena.
 3. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000.
 4. Raporty i karty informacyjne przedsięwzięć.
 5. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.
 6. Udział organizacji ekologicznych - zwiększenie uprawnień organizacji.
 7. Organy właściwe do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do opiniowania i uzgadniania.

III. Zmiany w obszarach sieci Natura 2000 na terenie województwa podlaskiego w 2009 roku.

Najważniejszą częścią każdego ze szkoleń była dyskusja w trakcie, której przedstawiciele samorządów zadawali pytania o zasady postępowania zgodnie z „nową” ustawą. Pytania dotyczyły konkretnych sprawach przy prowadzeniu, których uczestnicy szkoleń nie byli pewni jak prawidłowo postępować zgodnie z zapisami ustawy.

Szkolenia zostały przeprowadzone w czterech miejscach na terenie województwa podlaskiego:

 • 26 lutego 2009 roku, Podlaski Klub Biznesu w Białymstoku;
 • 25 marca 2009 roku, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie;
 • 9 czerwca 2009 roku, Białowieski Park Narodowy;
 • 10 czerwca 2009 roku, Urząd Miejski w Augustowie.

Na szkolenia zaproszeni zostali wszyscy przedstawiciele starostw, gmin, doradcy rolnośrodowiskowi z terenu województwa podlaskiego oraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 135 osób.

Część szkoleniową dotyczące zagadnień związanych z przybliżeniem i interpretacją przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadził Pan Artur Kawicki, zmiany dotyczące reformy służb ochrony przyrody przedstawiał Pan Lech Magrel - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku lub Pani Beata Bezubik - Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Informacji, między innymi dla doradców rolnośrodowiskowych, na temat zmian granic obszarów Natura 2000 na terenie województwa podlaskiego udzielał Pan Grzegorz Piekarski - Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Wszyscy uczestniczy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej. Materiały szkoleniowe obejmowały:

 • Zasady postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w przypadku projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
 • Publikację „Postępowanie administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”, której współautorem był Pan Artur Kawicki – prowadzący szkolenia w ramach realizacji zadania.
 • Mapa przedstawiająca rozmieszczenie obszarów Natura 2000 na terenie województwa podlaskiego.
 • 36 wzorów dokumentów urzędowych opracowanych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wykorzystania w pracy uczestników szkoleń.

Dodatkowo materiał szkoleniowy został dostarczony do wszystkich gmin, których przedstawiciele nie mogli uczestniczyć w szkoleniach.

Działania przeprowadzone z ramach realizacji zadania polegały nie tylko na przeprowadzeniu szkoleń ale również rozpowszechnianiu wiedzy na temat przepisów dotyczących ochrony przyrody oraz informacji o obiektach i obszarach objętych ochroną na terenie województwa podlaskiego.

Dzięki zakupionemu w ramach realizacji zadania sprzętowi każdy zainteresowany odwiedzający Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku otrzymuję pełną informację o sposobie postępowania w interesującej go sprawie jak również komplet wniosków, które powinien wypełnić chcąc otrzymać decyzję administracyjną.

Najwięcej wątpliwości wśród odwiedzających Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku wzbudza przebieg granic obszarów sieci Natura 2000. Prace nad uzupełnieniem sieci Natura 2000 na terenie naszego kraju nie zostały jeszcze zakończone w związku z tym granice tych obszarów często ulegają zmianie. Sytuacja ta powoduje często wątpliwości wśród osób zainteresowanych prowadzeniem różnego rodzaju inwestycji, dla których bardzo ważna jest informacja czy dany obszar został włączony do sieci Natura 2000 czy nie.

Informacje o przebiegu granic obszarów Natura 2000 są niezbędne zarówno dla inwestorów planujących rozpoczęcie inwestycji jak również dla rolników chcących uczestniczyć w programach rolnośrodowiskowych. Dzięki zakupionemu w ramach realizacji zadania sprzętowi każdy zainteresowany odwiedzający Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku otrzymuje wydrukowaną mapę z zaznaczoną granicą obszaru Natura 2000, dzięki czemu jest w stanie samodzielnie określić położenie swojej działki w odniesieniu do granic obszarów Natura 2000.

Dzięki posiadanej wiedzy na temat przebiegu granic obszarów Natura 2000 inwestor planując działania może projektować je w taki sposób aby ominąć obowiązujące lub planowane w przyszłości obszary sieci Natura 2000 lub w jak największym stopniu złagodzić niekorzystne dla środowiska skutki planowanej inwestycji.

Rolnikom, który zastanawiają się nad przystąpieniem do udziału w programach rolnośrodowiskowych w swoim gospodarstwie wiedza na temat położenia ich działek rolnych na obszarze sieci Natura 2000 jest bardzo pomocna. Dzięki uzyskanej wiedzy o położeniu działek na obszarach Natura 2000 rolnicy wyrażają chęć przystąpienia do programów rolnośrodowiskowych widząc w tym korzyści materialne dla siebie na czym niewątpliwie zyskuje przyroda.

Przeprowadzone szkolenia podniosły znajomość obowiązujących przepisów związanych z ochroną przyrody wśród przedstawicieli samorządów lokalnych, a co za tym idzie spowodowało w pełni odpowiedzialne wydawanie decyzji związanych z ochroną środowiska przez organy administracji samorządowej na terenie naszego województwa. Uzyskana w trakcie szkoleń wiedza ułatwiła wydawanie postanowień i decyzji zgodnie ze skomplikowanymi przepisami ustaw dotyczących ochrony przyrody. Akty prawne wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami przyczyniają się do ograniczenie niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym naszego województwa.

Dzięki wykorzystaniu zakupionego sprzętu biurowego i multimedialnego do przekazywania informacji o aktualnych i planowanych formach ochrony przyrody inwestorom planującym działania na terenie województwa podlaskiego mniej jest sytuacji, w których inwestor na etapie projektowania działań nie ma wiedzy o granicach obszarów Natura 2000 na obszarze województwa.