Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Ochrona przyrody przez utworzenie podstaw do funkcjonowania bazy informacji o środowisku

Zadanie pod nazwą Ochrona przyrody przez utworzenie podstaw do funkcjonowania bazy informacji o środowisku finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku było realizowane w okresie od grudnia 2008r. do grudnia 2009 roku.

W ramach realizacji projektu zostały stworzone podstawy sprzętowe do utworzenia regionalnej bazy danych informacji o środowisku.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu zainteresowanemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Zgodnie z wymienioną wyżej ustawą na każdym etapie wydawania decyzji środowiskowych przewidziany jest udział społeczeństwa.

Zadanie „Ochrona przyrody przez utworzenie podstaw do funkcjonowania bazy informacji o środowisku” polegało na przygotowaniu podstaw do utworzenia i funkcjonowania bazy informacji o środowisku dostępnej dla wszystkich zainteresowanych.

Baza informacji o środowisku zawierała informacje o chronionych prawnie formach ochrony przyrody na terenie Podlasia, posiadane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Utworzona baza informacji o środowisku jest nie tylko miejscem publikowania suchych informacji o środowisku, ale umożliwia przede wszystkim udział społeczeństwa w konsultacjach ważnych dla funkcjonowania przyrody inwestycji.

Internetowa baza informacji o środowisku jest prowadzona i aktualizowana na bieżąco, zawierała wszystkie najświeższe i najbardziej wiarygodne informacje o środowisku przyrodniczym naszego regionu.

Dzięki realizacji projektu „Ochrona przyrody przez utworzenie podstaw do funkcjonowania bazy informacji o środowisku” planowane na terenie naszego województwa inwestycje mogą być znane szerokiemu gronu zainteresowanych. Każda osoba zainteresowana może wyrazić swoje zdanie na temat wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne. Dzięki posiadaniu informacji od społeczeństwa służby ochrony przyrody podejmując decyzje administracyjne są wstanie „wymusić” na inwestorze działania mające ograniczyć negatywny wpływ na środowisko lub zakazać realizacji inwestycji szkodliwej dla środowiska.

Wpływa to na realizację inwestycji w sposób nie szkodzący środowisku naturalnemu.

Odpowiednio wyposażona Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, jako służba ochrony przyrody informująca o obowiązujących formach ochrony przyrody i planowanych inwestycjach to pośrednio poprawa stanu środowiska naturalnego.

Bazę informacji o środowisku na terenie województwa podlaskiego powstałą w ramach realizacji projektu stanowi strona internetowa (www.rdos.eu) oraz Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.rdos.eu) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Na stronie internetowej oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej można zapoznać się między innymi z:

  • informacjami o postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku;
  • informacjami o Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko będącej ciałem opiniodawczo – doradczym działającym przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Białymstoku i spraw, którymi komisja się zajmuje;
  • informacjami o Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody będącej ciałem opiniodawczo – doradczym działającym przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Białymstoku i spraw, którymi Rada się zajmuje;
  • rejestrami form ochrony przyrody na terenie województwa podlaskiego;
  • publicznie dostępnym wykazem danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, dającym możliwość śledzenia postępowania administracyjnego w konkretnej sprawie od chwili złożenia wniosku do momentu wydania decyzji ostatecznej kończącej sprawę;
  • obwieszczeniami oraz zarządzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska;
  • informacjami o Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000;
  • adresami ośrodków rehabilitacji zwierząt na terenie województwa podlaskiego;
  • informacjami na temat działań realizowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
  • stron internetowych administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Podlaski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Wrota Podlasia, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku).

Odpowiednio wyposażona Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, jako służba ochrony przyrody informująca o obowiązujących formach ochrony przyrody i planowanych inwestycjach to pośrednio poprawa stanu środowiska naturalnego.

Ochrona przyrody poprzez udostępnianie informacji na temat środowiska jest jednym z najlepszych sposobów dbania o nie.