Regulamin

Regulamin uczestnictwa w projekcie edukacyjnym dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Super RDOŚ II”

1. Cel projektu

Projekt ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu Białostockiego i miasta Białegostoku oraz promocję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (RDOŚ).

2. Organizator i partnerzy

Organizatorem konkursu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

3. Opis projektu

Projekt obejmuje przeprowadzenie spotkań warsztatowych z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych (klasy I-III) prowadzonych przez pracowników RDOŚ w Białymstoku, w okresie maj-wrzesień 2013 r. Uczniowie biorący udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych uzyskają wiedzę na temat ochrony środowiska oraz przyrody w regionie. Każdy uczeń otrzyma pakiet edukacyjny. W skład pakietu będzie wchodzić wyjątkowy zestaw pomocy edukacyjnych (zeszyt edukacyjny z naklejkami, plan lekcji, linijka drewniana, długopis ekologiczny, kredki, torba ekologiczna, maskotka – zwierzę: gatunek chroniony) sporządzonych specjalnie dla RDOŚ w Białymstoku. Przewidziano co najmniej 20 spotkań warsztatowych podczas których zostaną rozdane pakiety edukacyjne (po 1 lekcji w 1 klasie). Każda ze szkół, która weźmie udział w projekcie otrzyma dodatkowo zestaw ekologicznych tablic edukacyjnych.

4. Warunki uczestnictwa

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych z powiatu białostockiego oraz miasta Białegostoku. Przewidziano co najmniej 20 spotkań warsztatowych. Maksymalna wielkość grupy warsztatowej (klasy) to 50 uczniów. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa klasy w projekcie jest przesłanie kuponu zgłoszeniowego możliwego do pobrania na stronie internetowej RDOŚ. Do wzięcia udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane klasy, których zgłoszenia zawierały najciekawsze odpowiedzi na pytanie „Jaka jest przyroda w Naszej okolicy?” (wyrażone w dowolnej formie plastycznej lub literackiej np. wiersz, opowiadanie). Zgłoszenie powinno zawierać nie więcej niż 1 pracę. Organizator nie zwraca nadesłanych prac - przechodzą one na własność organizatora. Autorzy i ich opiekunowie w momencie zgłoszenia pracy udzielają licencji niewyłącznej na ich wykorzystanie na potrzeby edycyjne RDOŚ w Białymstoku.

5. Przebieg projektu

  1. Kupony oraz prace należy przesłać do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, (15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23, e-mail: biuro.bialystok@rdos.gov.pl) w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
  2. Oceny zgłoszeń i prac dokona Komisja powołana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Komisja składać się będzie z 3-5 członków. Komisja dokona selekcji prac, sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu, oceni technikę i jakość wykonania.
  3. Lista klas zakwalifikowanych do udziału w projekcie (minimum 20) oraz lista rezerwowa (maksimum 20) zostaną opublikowane na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku.
  4. Warsztaty edukacji ekologicznej zostaną przeprowadzone w szkołach podstawowych w okresie maj-wrzesień 2013 r. Szczegóły dotyczące terminu przeprowadzenia warsztatów omówione zostaną bezpośrednio z przedstawicielami szkół.

6. Odpowiedzialność

W każdej klasie wytypowany będzie nauczyciel, który odpowiedzialny będzie za kontakt z RDOŚ w Białymstoku i pomoc w organizacji warsztatów.

7. Dodatkowe informacje

Wszelkie informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej: http://www.bialystok.rdos.gov.pl/superrdos

Maskotka wilka