Zaproszenie na kolejne spotkania dotyczące PZO dla Puszczy Knyszyńskiej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zaprasza do udziału w kolejnych dwóch spotkaniach dyskusyjnych dotyczących opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Ostoja Knyszyńska.

Drugie spotkanie odbędzie się w dniu 17 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu (ul. J.Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl) i będzie poświęcone opracowaniu projektu PZO dla obszaru „ptasiego” Puszcza Knyszyńska. Trzecie spotkanie odbędzie się w dniu 18 lipca 2013 r. również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu i będzie poświęcone opracowaniu projektu PZO dla obszaru „siedliskowego” Ostoja Knyszyńska. Początek obydwu spotkań o godzinie 10.00.

Podczas spotkań omówione zostaną min. takie zagadnienia, jak: ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, zagrożenia i cele działań ochronnych, propozycje działań ochronnych oraz wskazania do dokumentów planistycznych. Spotkania są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną przedmiotowych obszarów Natura 2000.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach w terminie do dnia 10 lipca 2013 r. Zgłoszenie udziału należy przesłać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok; fax. 857406982; email: gpiekarski@rdos.gov.pl

Spotkania są ostatnimi w zaplanowanej serii konsultacji związanych z opracowaniem projektów PZO dla tych obszarów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach i procesie tworzenia projektów planów zadań ochronnych.