Ustanowiono kolejne plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim

W dniu 9 maja 2013 r. wydane zostały zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla dwóch obszarów Natura 2000: Dolina Górnego Nurca PLB200004 i Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021.

Dnia 10 maja b.r. dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013r, poz. 2146 i poz. 2147). W dniu dzisiejszym upływa 14 dni od publikacji zarządzeń, co oznacza formalne wejście w życie tych aktów prawnych i ustanowienie planów zadań ochronnych dla przedmiotowych obszarów Natura 2000.

Ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 może powodować różne skutki prawne:

  1. ułatwione jest kwalifikowanie (screening) przedsięwzięć pod kątem możliwości wywierania negatywnego wpływu na obszar – z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie ujęte w planie jako zagrożenia należy traktować jako mogące negatywnie wpływać na obszar;
  2. cele planu zadań ochronnych są punktem odniesienia dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 oraz punktem odniesienia dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów;
  3. możliwe jest zastosowanie w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
  4. ułatwione jest wdrażanie programu rolnośrodowiskowego, który musi być zgodny z planem zadań ochronnych. Uchybienia rolników wobec tzw. zasady wzajemnej zgodności mogą być kontrolowane i są podstawy do stosowania sankcji w zakresie płatności bezpośrednich – w przypadku gdy podjęto działania w gospodarce rolnej niezgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych.

Z treścią zarządzeń i dokumentacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnego Nurca i Ostoja w Dolinie Górnego Nurca można zapoznać się na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku w zakładce „Plany zadań ochronnych Natura 2000”.