Ruszają prace nad opracowaniem kolejnego projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

W dniu 19 sierpnia br. została podpisana umowa pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku a Dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie na opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór.

Podstawowym celem opracowania projektu Planu jest stworzenie podstaw skutecznej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Czerwony Bór. Obszar ten jest miejscem występowania cennych siedlisk: wydm śródlądowych z murawami szczotlichowymi, suchych wrzosowisk oraz ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych.

Sporządzenie projektu planu zadań ochronnych będzie polegało na ocenie stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikacji zagrożeń przedmiotów ochrony oraz zaplanowaniu konkretnych działań ochronnych. Proces ten wymaga przedyskutowania i uzgodnienia wielu szczegółów z podmiotami prowadzącymi działalność na przedmiotowym obszarze Natura 2000. W tym celu zorganizowany zostanie  cykl spotkań dyskusyjnych. Prace związane z opracowaniem planu zadań ochronnych dla tego obszaru zostaną zakończone na początku 2014r.

Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w związku z realizacją projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.