Rozpoczynają się konsultacje projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Zakończyły się już prace nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007, Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010, Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego PLH200014, Ostoja Suwalska PLH200003 i Jeleniewo PLH200001. W dniu 22 listopada 2011 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne opracowanych projektów Planów.

Można będzie zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, pokój nr 8, w godzinach 8.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku http://www.bialystok.rdos.gov.pl/ w zakładce „Plany zadań ochronnych Natura 2000”.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów Planów w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do 12 grudnia 2011r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Białystok, lub na nr fax. (85) 7406982, lub na adres email inaliwajek@rdos.gov.pl .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią projektów planów zadań ochronnych dla w/w obszarów Natura 2000 oraz do zgłaszania uwag i wniosków.