Plan zadań ochronnych dla Puszczy i Ostoi Knyszyńskiej – pierwsze spotkanie

30 kwietnia br. w Podlaskim Klubie Biznesu w Białymstoku z inicjatywy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkania konsultacyjno – informacyjne dla wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych udziałem w pracach nad projektem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza Knyszyńska i Ostoja Knyszyńska.

W spotkaniu udział wzięło około 50 osób reprezentujących różne instytucje i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono oba obszary Natura 2000. W spotkaniu uczestniczyły również podmioty i instytucje, których zapisy planów mogą bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć.

Głównym celem spotkania, oprócz prezentacji walorów przyrodniczych ww. obszarów oraz zdefiniowania zakresu prac i celów do osiągnięcia w trakcie procesu planowania ich ochrony, było zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości udziału we współtworzeniu projektów planów zadań ochronnych (PZO) na poszczególnych etapach jego powstawania. W tym właśnie celu powołano Zespołu Lokalnej Współpracy, w skład którego weszli wszyscy zainteresowani uczestnicy spotkań.

Na potrzeby opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ostoja Knyszyńska i Puszcza Knyszyńska zostały opracowane ekspertyzy przyrodnicze. Z treścią ekspertyz można zapoznać się pod adresem: http://www2.bialystok.rdos.gov.pl/archive/pliki/pzo2013/

Opracowanie projektu planu zadań ochronnych związane jest z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn.: ,,Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”, działanie 5.3 „Opracowanie planów ochrony” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą projektu planów jest FPP Consulting Sp. z o.o.

Informacje o datach, miejscu oraz programie następnych spotkań zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej.

Prezentacje ze spotkania: