Regulamin konkursu

 1. Celami konkursu są:
  • propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju
  • promocja ekoinnowacji jako szans na wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju
  • podniesienie świadomości studentów w zakresie ochrony środowiska i ich wpływu na jego stan
  • zwrócenie uwagi na problem konfliktu człowieka z przyrodą
  • upowszechnianie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w ekonomii i ochronie środowiska
 2. Przedmiotem konkursu są pomysły na ekoinnowacje możliwe do zastosowanie na terenie województwa podlaskiego.
 3. Każdy uczestnik konkursu musi spełniać następujące warunki: być studentem szkoły wyższej znajdującej się na terenie województwa podlaskiego i posiadać ważną legitymację studencką
 4. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane pomysły nagrodzone innymi nagrodami.
 5. Konkurs jest przeprowadzany w następujących kategoriach:
  • Przemysł
  • Gospodarka wodna
  • Gospodarka odpadami
  • Transport
  • Biznes
  • Energia- źródła i sposoby wykorzystania
  • Kultura i edukacja
 6. Każda praca konkursowa musi zawierać pomysł, który jest:
  • stworzony w myśl zasad zrównoważonego rozwoju
  • opłacalny ekonomicznie
  • przyjazny dla środowiska
  • innowacyjny w skali województwa
 7. W pracy muszą znajdować się dane uczestnika:
  • imię i nazwisko
  • adres korespondencyjny
  • adres e-mail
  • numer telefonu kontaktowego
 8. Prace należy przesyłać w formie dokumentu tekstowego, zgłoszenie może dodatkowo zawierać również inne formy przedstawienia pomysłu tj.: filmy, fotografie, prezentacje.
 9. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: naturalniesieoplaca@rdos.eu do godziny 23.59 31 grudnia 2010 r.
 10. Prace konkursowe nie spełniające powyższych warunków nie będą oceniane.
 11. W składzie jury znajda się eksperci w dziedzinie ekonomii, zrównoważonego rozwoju, biznesu oraz ochrony środowiska.
 12. Prace przesłane na Konkurs pozostają własnością Uczestnika, który je nadesłał. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach marketingowych, promocyjnych oraz do celów publikacji podsumowującej konkurs „Naturalnie się opłaca”, a Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża na to zgodę.
 13. Zgłoszenie do udziału w konkursie „Naturalnie się opłaca” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w konkursie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 14. Uczestnicy zostaną poinformowani o spotkaniu za pomocą poczty elektronicznej, dodatkowo lista laureatów zostanie opublikowana na podstronie strony internetowej RDOŚ poświęconej projektowi.
 15. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.