Organizator

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku została utworzona na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (Dz. U. Nr 202 poz. 1251).

RDOŚ w Białymstoku przejęła zadania Oddziału Ochrony Przyrody Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zadania związane z ochroną przyrody wykonywane dotychczas przez parki krajobrazowe.

Główne zadania RDOŚ w Białymstoku to: udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach, tworzenie lub likwidacja form ochrony przyrody, ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi obszarami przyrodniczo cennymi objętymi formami przyrody, przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie, wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami ekologicznymi w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody, monitoring i kontrola obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody na terenie województwa podlaskiego.